مرگ هر لحظه در كمین است،

 

                 توطئه ها در میانم گرفته اند،

 

                  من با مرگ زندگی كرده ام،

 

                   با توطئه خو كرده ام،

 

                    اما اكنون و این چنین نمی خواهم بمیرم،

 

                     هنوز خیلی كار دارم،

 

                       چشم ها یی كه از زندگی عزیزترند،انتظار مرا می كشند....