شاید آن روز كه سهراب نوشت                                                                                                  تا شقایق هست زندگی باید كرد.                                                                                                           خبر از دل پر درد یاس نداشت باید اینگونه نوشت                                                                                           چه شقایق چه گل یاس كبود                                                                                                      زندگی اجباریست زندگی باید كرد....