نزدیك میشوی به من

  فرسنگها در من فرو می روی

   در من خانه می كنی

  در من حضورمی یابی

 لحظه به لحظه هرجا و هر كجا

  توی انگشتهایم جاری می شوی

  سطر به سطر خاطراتم را می نگاری

  روی لبم می نشینی

  خنده میشوی، حرف می شوی

  دلم كه می گیرد از چشمهایم می باری

 كیستی ؟ كیستی تو؟

  كیستی تو كه این همه

  در من بی تابی

  سزاوار حرفهای عاشقانه ای

 كیستی تو كه دیدنت زندگی

  رفتنت مرگ است

 در من بمان 


 از هنوز تا همیشه................