وقتی كه تنهایی به سراغم می آید به تو می اندیشم،

 

وقتی كه  فاصله ها بین من و تو خود نمایی می كنند

 

بی اختیار دلم هوای تو را می كند.

 

دوست دارم از تو بگویم و با تو بگویم،

 

دوست دارم با تو از آرزو هایم بگویم،

 

از حسرت های نبودنت،

 

دوست دارم با تو از اشكهایم كه در فراقت نوازشگر                       

 

گونه هایم شده اند بگویم،

 

دوست دارم با تو سخن بگویم.

 

آیا صدای دلتنگی هایم را می شنوی؟؟