مثل كبریت كشیدن در باد،

 

دیدنت دشوار است،

 

من كه به معجزه عشق ایمان دارم.....

 

می كشم آخرین دانه كبریتم را در باد....

 

هر چه با دا  با د!!!!