((عشق)) تمرین ((نیایش)) است و ((نیایش)) تمرین ((سكوت))!!!