آن كوچه ی پر ز ماجرا یادت هست؟
و بازی گرگم به هوا یادت هست؟

باران كه گرفت هر دومان خیس شدیم
مانند گل و پرنده ها یادت هست؟
روزی كه تو را باز صدا زد مادر
گفتی:‹‹نمی آیم به خدا ››یادت هست؟
در بازی گرگم به هوا مادر برد
از من كه تو را كرد جدا یادت هست؟
آن روز گذشت و بهاری دیگر
نگذاشت به باغ ما پا یادت هست؟