پاییزمی خوام بدونی اسمت همـیشه رو لبامه پاییز

پاییزمی خوام بدونی چـشمـات آیینه ی نـگامه پاییز 

پاییزمی خوام بدونی قلـبم واسـه تـو بی قرارهپاییز

پاییزمی خوام بدونی شـعرام ترانه ی چـشـاته پاییز

پاییزمی خوام بدونی بی تو اشکم داره میباره پاییز 

پاییزمی خوام بدونی دسـتات پـنـاه این خـراب پاییز 

پاییزمی خوام بدونی لبهام تشنه بوسـه هات  پاییز

پاییزمی خوام بدونی خورشید پیش توچو ماههپاییز