باز آسمان گرفته است.

 

بیا با هم ابر های كینه را به كناری بزنیم تا

 

زیر باران ندامت خیس نشویم.

 

شاید فردا هم آسمان ابری باشد و ما هرگز

 

خورشید محبت را تجربه نكنیم.