می خواهم سبز ترین لباسم را بر تن كنم و به

 

مهمانی دلهایتان بیایم.ای كاش این زمستان

 

سرد تنهایی تمام می شد و من از خواب زمستانی

 

بلند می شدم تا  با لباسی پر از شكو فه های زیبا به

 

دیدار تان بیایم.می دانم زمستان خواهد گذشت

 

و من بهاری دیگر را تجربه خواهم كرد و شما در

 

زیر سایه سبز مهربانم شادترین لحظات را خواهید داشت.