ببین که در فراق تو

            بهار من خزان شده

طنین گریه تنم

            چو رعد آسمان شده

ببین که در نبودنت

            سکوت هم،صدا شده

وجود کولی تنم

            به درد مبتلا شده ...