گفتمش آغاز درد عشق چیست؟

 

گفت آغازش سراسر بندگیست،

گفتمش پایان آن را هم بگو

گفت پایانش همه شرمندگیست،

گفتمش درمانش را بگو،

گفت درمانی ندارد،بی دواست،

گفتمش یك اندكی تسكین آن،

گفت تسكینش همه سوز و فناست!!