صدای چك چك اشكهایت را از پشت دیوار زمان می شنوم

 

كه چه معصو مانه در كنج سكوت شب،

 

برای ستاره ها ساز دلتنگی می زنی و من می شنوم می شنوم

 

هیاهوی زمانه را كه تو را از پریدن و پر كشیدن باز می دارد.

 

آه،ای شكوه بی پایان،ای طنین شور انگیز من می شنوم،

 

به آسمان بگو كه من می شكنم هر آنچه تو را شكسته و

 

می شنوم هر آنچه در سكوت تو نهفته!!!!