از كبوتر پرسیدم:

 

زندگی چیست؟

 

پرهایش را تكان داد و جواب نداد.

 

 

از دریا پرسیدم:

 

زندگی چیست؟

 

خروشید و جوابم را نداد.

 

 

از آفتاب پرسیدم:

 

زندگی چیست؟

 

غروب كرد و جوابم را نداد.

 

 

از انسان پرسیدم:

 

زندگی چیست؟

 

گفت:زندگی خون دل خوردن است،

 

اولش عشق و  بعد مردن است.