لمس كن كلماتی را كه برایت می نویسم،

 

تا بخوانی و بفهمی چقدر جایت خالیست...

 

تا بدانی نبودنت آزارم می دهد....

 

لمس كن نوشته هایی را كه لمس نا شد نیست و عر یان.....

 

كه از قلبم بر قلم و كاغذ می چكد.....

 

لمس كن گو نه هایم را كه خیس اشك است و پر شیار.....

 

لمس كن لحظه هایم را....

 

تویی كه می دانی من چگونه عاشقت هستم....

 

لمس كن،این با تو نبودن ها را لمس كن.....