عشق یعنی قطره قطره آب شدن......

 

در وفور اشك یار گریان شدن........

 

عشق یعنی بر دلی چیره شدن.........

 

دست از جان شستن و مجنون شدن.....

 

 

                     عشق یعنی در حضور باران طوفان شدن....

 

                      در كنار قاصدك رقصیدن و پر پر شدن....

 

 

عشق یعنی در عمق قلب یار ساكن شدن....

 

بر دامان وی افتادن و بی جان شدن.......

 

عشق یعنی در پی باد رفتن و راهی شدن....

 

از فراز كوه ها بگذشتن و پیدا شدن.......