یه روز عشق و فضولی و حسادت و دیونگی با هم

 

قایم موشك بازی می كردن،

 

بعد فضولی حسادت رو پیدا می كنه،

 

حسادت از روی حسودیش به دیونگی میگه عشق پشت

 

گل سرخ قایم شده،

 

دیونگی خاری رو  بر می داره و به طرف عشق پرتاب 

 

می كنه و عشق برای همیشه كور میشه،

 

دیونگی قول میده تا آخر عمرش پیش عشق بمونه و

 

تنهاش نزاره و قول میده جای چشم های عشق باشه،

 

برای همینه هر كی عاشق میشه دیونست.