خوشا دردی كه درمانش تو باشی/

                           خوشا راهی كه پایانش تو باشی/

                           خوشا چشمی كه رخسارش تو باشی/

                           خوشا ملكی كه سلطانش تو باشی/

                           خوشا آن دل كه دلدارش تو گردی/

                           خوشا جانی كه جانانش تو باشی/

                           مشو پنهان از آن عاشق كه پیوست همه پیدا و پنهانش تو باشی/

                           برای آن به ترك جان بگوید،،بیچاره تا جانش تو باشی/