اگه فاصله افتاده اگه من با خودم سردم
تو کاری بادلم کردی که فکرشم نمی کردم
چه آسون دل بریدی از دلی که پای تو گیر
که از این بدترم باشی واسه تو نفسش میره