عشق شوق مرگ فاخته ایست برای رسیدن به دلباخته اش،

 

التماس درختیست به آب جوی،

 

عشق لذت تمام است،

 

انشای تن و روان است،

 

زبان چشم است،

 

دیوانگی عقل است،

 

تن به تن جنگ است و رسوایی قلب است،

 

آماده گوش به زنگ است،

 

خیلی زرنگ است،

 

هزار رنگ است،

 

عشق جرات و دیوانگیست،

 

عشق جنگ سرد است..