گفتمش بی تو چه می باید كرد؟؟

 

عكس رخساره ی ما هش را داد...

 

گفتمش همدم شبهایم كو؟؟

 

تاری از زلف سیا هش را داد...

 

وقت رفتن همه رو می بو سید به من از دور نگاهش را داد...

 

یادگاری به همه داد و به من...انتظار سر راهش را داد...!!!!!